От 2004 г. Сигма Витес работи по сертифицираната фирмена Система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001 в областта на АКЗ, саморазливни подови покрития и хидроизолационна защита.

 

В основата на системата са заложени изискванията на приложимите БДС, европейски и международни стандарти, в това число и: ISO 8501 - за оценка степента на почистване на стоманени повърхности, EN ISO 12944за корозионна защита на стоманени конструкции чрез лаковобояджийски системи, БДС EN ISO 2808за определяне дебелината на лаковобояджийските покрития и др.

 

В дружеството са  внедррени фирмени документи за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), с оглед сертифициране на фирмена „Система за управление на ЗБУТ в съотвествие с изискванията на ISO 45001:2018”.

 

В изпълнение на ежегодните фирмени Програми за подобряване на качеството на строителните услуги, удовлетвореността на клиентите, безопасността на работа и опазването на околната среда, в периода 2005 – 2019 г. бяха реализирани редица проекти за техническо обновление на технологиите, производственото оборудване и измерителните уреди.

 

Ежегодно в дружеството и чрез специализирани външни фирми се провеждат курсове за обучение и повишаване на професионалната компетентност на персонала. Особени грижи се полагат по направленията: здравословни и безопасни условия на труд, качество на СРУ и работа по алпийски способ. През м.ноември 2021 г., след проведен специализиран курс на обучение и проверка от А.Р.А.С., на дружеството бе преиздаден „Атестат № 01-29.11.21 за СМР по алпийски способ”, а на работещите 6 бр. техници – презаверени съответни лични „Работни книжки” и квалификация „техник по алпийски способ”, с валидност до 2022 г.